Programma

Op 29 juni 2018 presenteerden wij samen vier thema’s van een groter, breder en concreet programma dat in september zal worden voorgesteld.

 

Hieronder vindt u deze 4 punten uitgebreid terug.

 1. Wij stellen dat door eerlijke politiek mensen in het bestuur kunnen geloven. Het algemeen belang staat voorop, niet het belang van de bestuurders zelf of dat van hun families of vrienden, niet het belang van hun hobby of vereniging. Om dat te realiseren is een sterke gemeenteraad nodig waar niet enkel de ideeën van de bestuurders worden besproken en aangenomen maar ook de oppositie haar voorstellen kan inbrengen.Naast de gemeenteraad zijn er verenigingen, adviesraden, comité’s en individuele burgers die mee aan de wieg van de gemeente staan. Hen betrekken en medezeggenschap geven over de terreinen waar zij voor staan, is essentieel in een eerlijke en democratische samenleving. De burgerdemocratie vorm geven is één van onze betrachtingen.

  Eerlijke politiek steunt op een ambtenarenapparaat dat bereid is met burgers in gesprek te gaan, hen te begeleiden in openbare onderzoeken, hen te adviseren over oplossingen voor gerezen problemen.

 2.  Zorg en veiligheid.Als gemeentebestuur zullen we er voor zorgen dat kwetsbare groepen hun ondersteuningsrechten verzilveren, dat jeugd- en cultuurbeleid vrijetijdsparticipatie van kansengroepen bevordert, ruimtelijke ordening ook vanuit het perspectief van mensen in armoede en kwetsbare ouderen en kinderen wordt benaderd.Zorg en veiligheid vraagt een klemtoon in verband met een hoger deelname in dikke darm screening en borst- en baarmoederhalskankerpreventie.

  Zorg voor ouderen is in de eerste plaats hen betrekken en inspraak geven, het aanpakken van de vereenzaming door contact, het mogelijk maken dat oude koppeltjes bij opname samen kunnen blijven, het aanbieden van verschillende woonvormen en mobiliteitsmogelijkheden, meer aandacht besteden aan een netwerk van service zoals maaltijden aan huis, autodelen met chauffeur.

  Zorg en veiligheid voor jongeren en kinderen vraagt een goede samenwerking tussen verschillende diensten en een degelijke infrastructuur.

  Een jeugdhuis is een formule maar het zou even goed kunnen dat na contacten met de jeugdraad blijkt dat er andere behoeften zijn die prioritair geacht worden.

  Gedeeld en polyvalent gebruik van ruimte zullen we bespreken, stimuleren en belonen. Veiligheid en zich veilig voelen heeft enorm veel te maken met een goede kwalitatieve omgeving…. goede woningen, geen verkrotting, snel herstellen van fiets- en voetpaden en betere toegankelijkheid van gebouwen.

 3. Verder vragen wij aandacht voor het stop principe : eerst stappen, dan trappen, openbaar vervoer en dan pas de auto. Om een goede infrastructuur te kunnen aanleggen is een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk. Daar begint alles mee. Bij het goedkeuren van verkavelingen, de aanleg van wegen en omgevingen kiezen we resoluut voor de fietser en de voetganger.We zullen dus een sterke voetgangers- en fietsstructuur realiseren door kruispunten veiliger te maken, van hogere overheden vrij liggende fietspaden te eisen langs gewestwegen, nieuwe fietspaden aan te leggen en trage wegen in ere te herstellen, de scholen toegankelijker en veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Alleszins willen we geen autoverkeer meer aan de scholen een half uur voor en na school.Een slim combinatiebeleid moet vorm geven aan het stop principe. Oplossingen op maat voor de laatste kilometer, goede fietsvoorzieningen zoals overdekte fietsstallingen, autodelen met en zonder chauffeur met inzet van auto’s en vrachtwagens van gemeente en instellingen, digitale linken tussen mensen die dezelfde routes delen, een directe verbinding met de tram in Evergem zodat wie naar Gent wil dit gemakkelijk kan ook diegenen die vandaag in vervoersarmoede leven.
 4. Een duurzaam Kaprijke. Bouwen zal maximaal gebruik maken van de zon, en de ruimte betere gebruiken door aaneengesloten bebouwing en de mogelijkheid villa’s te herbestemmen tot meergezinswoningen. Zon en wind, warmtepompen en warmtekrachtkoppeling laten toe energiezuinig te leven.De gemeente kan het goede voorbeeld geven door alternatieve energiebronnen te voorzien op haar eigen gebouwen, door autodelen en openbaar vervoer te faciliteren, meer en betere fiets- en wandelpaden te voorzien (zoals trage wegen). Dorpskernen zien we liever autoluw.

  Door lokaal voedsel en lokale producten te promoten in onze gemeente, verminderen we het transport of de zogenaamde voedselkilometers.

  Natuur hoort niet enkel thuis in reservaten of groene bufferstroken. Bij scholen en WZC kan er plaats voorzien worden voor een moestuin of bloementuin. Bomen moeten opnieuw aangeplant worden waar ze verdwenen zijn. Biodiversiteit kunnen we realiseren door meer gevarieerde bermen te laten groeien.

  Tenslotte kunnen we het met minder afval doen, minder wegwerp, minder verpakkingen, door de kleine huisvuilzak in de kijker te zetten. Hergebruik kunnen we aanmoedigen, bijvoorbeeld door het organiseren van een repair café. Zwerfvuil en sluikstorten pakken we aan.